Previous Organizing Working Groups

Organizing Working Group of the 5th Undergraduate Science and Technology Poster Presentation, 2017 (by alphabetical order of programme name):

 • Dr. BURCHETT, Richard (Applied Psychology Programme)
 • Dr. ZHANG, Hui Amy (Computer Science and Technology Programme)
 • Ms. MO, Yuemei Sherry (Division Office)
 • Dr. TSIM, Siu-tai (Environmental Science Programme)
 • Mr. WANG, Chen (Financial Mathematics Programme)
 • Dr. FANG, Yudan (Food Science and Technology Programme)
 • Prof. TSANG, Kang Too Ken (Statistics Programme)

Organizing Working Group of the 4th Undergraduate Science and Technology Poster Presentation, 2016 (by alphabetical order of programme name):

 • Prof. HOU, Zhijin (Applied Psychology Programme)
 • Dr. ZHANG, Hui Amy (Computer Science and Technology Programme)
 • Dr. TSIM, Siu-tai (Environmental Science Programme)
 • Dr. WONG, Chiu Fai (Financial Mathematics Programme)
 • Dr. FANG, Yudan (Food Science and Technology Programme)
 • Prof. TSANG, Kang Too Ken (Statistics Programme)
 • Ms. LIN, Dianting Ailan (Division Office)
 • Ms. MO, Yuemei Sherry (Division Office)

Organizing Working Group of the 3rd Undergraduate Science and Technology Poster Presentation, 2015 (by alphabetical order of programme name):

 • Dr. Lily LEE (Applied Psychology Programme)
 • Dr. Amy ZHANG (Computer Science and Technology Programme)
 • Ms. Sherry MO (Division Office)
 • Dr. Siu-tai TSIM (Environmental Science Programme)
 • Dr. Zhichao LI (Financial Mathematics Programme)
 • Dr. Baojun XU (Food Science and Technology Programme)
 • Prof. Ken TSANG (Statistics Programme)

Organizing Working Group of the 2nd Undergraduate Science and Technology Poster Presentation, 2014 (by alphabetical order of programme name):

 • Dr. Alan LAI (Applied Psychology Programme)
 • Dr. Amy ZHANG (Computer Science and Technology Programme)
 • Ms. Sherry MO (Division Office)
 • Dr. Siu-tai TSIM (Environmental Science Programme)
 • Dr. Zhengjun JIANG (Financial Mathematics Programme)
 • Dr. Baojun XU (Food Science and Technology Programme)
 • Prof. Ken TSANG (Statistics Programme)

Organizing Working Group of the 1st Undergraduate Science and Technology Poster Presentation, 2013 (by alphabetical order of programme name):

 • Dr. Alan LAI (Applied Psychology Programme)
 • Dr. Amy ZHANG (Computer Science and Technology Programme)
 • Ms. Sherry MO (Division Office)
 • Dr. Siu-Tai TSIM (Environmental Science Programme)
 • Dr. Philip LEUNG (Financial Mathematics Programme)
 • Prof. Mildred YANG (Food Science and Technology Programme)
 • Dr. Dennis CHEUNG (Statistics Porgamme)

 

Awardees

The 5th Undergraduate Science & Technology Poster Presentation, 2017

 • The Best Division Poster Award (Lin Yuxuan, Statistics; supervisor: Prof. Fang Kaitai)
 • The Best Programme Poster Award (Fan Xingyan, Applied Psychology; supervisor: Dr. Ghee HO)
 • The Best Programme Poster Award (Lan Yupeng, Computer Science and Technology; supervisor: Dr. JEONG Seon Phil)
 • The Best Programme Poster Award (Situ Jian, Environmental Science; supervisor: Dr .TSIM Sui Tai)
 • The Best Programme Poster Award (Liu Feitong, Financial Mathethatics; supervisor: Prof. NG Kah Hwa)
 • The Best Programme Poster Award (Li Peilong, Food Science and Technology; supervisor: Prof. XU, Baojun,)
 • The Best Programme Poster Award (Lin Yuxuan, Statistics; supervisor: Prof. FANG, Kaitai)
 • The Outstanding Poster Supervisor Award (Dr. Ghee HO, APSY; Dr. JEONG Seon Phil, CST; Dr. TSIM Sui Tai, ENVS; Prof. NG Kah Hwa, FM; Prof. XU, Baojun, FST; Prof. FANG, Kaitai, STAT)
 • The Student Choice Poster Award (He Jianyun, Applied Psychology; supervisor: Dr. Ghee HO)

The 4th Undergraduate Science & Technology Poster Presentation, 2016

 • The Best Division Poster Award (ZHENG Jinghang, Statistics; supervisor: Dr. He Ping)
 • The Best Programme Poster Award (Ningxuan Hua, Applied Psychology; supervisor: Dr. KUO, Yi-Lung)
 • The Best Programme Poster Award (Ma Zhenzhen and Li Shuxin, Computer Science and Technology; supervisor: Dr. SU, Weifeng)
 • The Best Programme Poster Award (HAN Mengyao, Environmental Science; supervisor: Prof. RUAN, Huada)
 • The Best Programme Poster Award (PAN Kaiyang, Financial Mathethatics; supervisor: Dr. Chak on CHOW)
 • The Best Programme Poster Award (Cheung Yiu Chung, Food Science and Technology; supervisor: Prof. XU, Baojun,)
 • The Best Programme Poster Award (MA Xiaoyang, Statistics; supervisor: Prof. FANG, KaiTai and Dr. DENG, Yuhui Ivan)
 • The Outstanding Poster Supervisor Award (Dr. KUO, Yi-Lung, APSY; Dr. SU, Weifeng, CST; Prof. RUAN, Huada, ENVS; Dr. CHOW, Chak On, FM; Prof. XU, Baojun, FST; Prof. FANG, KaiTai and Dr. DENG, Yuhui Ivan, STAT)
 • The Student Choice Poster Award (Wan Wenjing, Food Science and Technology; supervisor: Prof. Bruce XU)

The 3rd Undergraduate Science & Technology Poster Presentation, 2015

 • The Best Division Poster Award – Double Champion (Y.J. CHEN, Food Science and Technology; supervisor: Dr. B.J. XU)
 • The Best Division Poster Award – Double Champion (W.T. LIN, Statistics; supervisor: Prof. K.F. YU)
 • The Best Programme Poster Award (M. PENG, Applied Psychology; supervisor: Dr. G.W. HO)
 • The Best Programme Poster Award (Z.X. CHEN, H. GAO, Computer Science and Technology; supervisor: Dr. W.F. SU)
 • The Best Programme Poster Award (Y.X. YANG, H.H. ZENG, Environmental Science; supervisor: Dr. B.H. YUEN)
 • The Best Programme Poster Award (W.X. XIA, Financial Mathematics; supervisor: Dr. Z.J. JIANG)
 • The Best Programme Poster Award (Y.J. CHEN, Food Science and Technology; supervisor: Dr. B.J. XU)
 • The Best Programme Poster Award (W.T. LIN, Statistics; supervisor: Prof. K.F. YU)
 • The Student Choice Poster Award (R.X. Yang, Y.Y. Li, X.L. XU, Y.N. LUO, Applied Psychology; supervisor: Dr. Lily LEE)

The 2nd Undergraduate Science & Technology Poster Presentation, 2014

 • The Best Division Poster Award (WANG Shuxin, Statistics; supervisor: Dr. Huajun YE)
 • The Best Programme Poster Award (LIN Lu, Applied Psychology; supervisor: Dr. Ghee HO)
 • The Best Programme Poster Award (WENG Jie*, TANG Lin, SONG Yuhao, CHEN Zhuo, Computer Science and Technology; supervisor: Dr. Amy ZHANG)
 • The Best Programme Poster Award (LI Yishu*, LIN Hanzheng, Environmental Science; supervisor: Dr. Donald LEE)
 • The Best Programme Poster Award (LIU Yijun*, QIU Li, Food Science and Technology; supervisor: Dr. B. LEI)
 • The Best Programme Poster Award (WANG Shuxin, Statistics; supervisor: Dr. Huajun YE)
 • The Student Choice Poster Award (LI Yuhan, Environmental Science; supervisor: Dr. Siu-tai TSIM)

The 1st Undergraduate Science & Technology Poster Presentation, 2013

 • The Best Division Poster Award (ZHENG Zhongdaixi, Environmental Science; supervisor: Dr. Siu-tai TSIM)
 • The Best Programme Poster Award (LIU Qing-bin, LIN Lu, Applied Psychology; supervisor: Dr. Ghee HO)
 • The Best Programme Poster Award (SONG Yuhao, CHEN Zhuo, CAI Ji, SHEN Peilin, QIU Jian, FU Xu, ZHANG Yiyuan, Computer Science and Technology; supervisor: Dr. Amy ZHANG)
 • The Best Programme Poster Award (ZHENG Zhongdaixi, Environmental Science; supervisor: Dr. Siu-tai TSIM)
 • The Best Programme Poster Award (ZHU Jinheng, Food Science and Technology; supervisor: Dr. Robbie CHAN)
 • The Best Programme Poster Award (ZHANG Shihao, Statistics; supervisor: Dr. Dennis CHEUNG)
 • The Student Choice Poster Award (WU Manjie, WANG Qianyi, ZHU Yizhou, LIU Xing, LIN Ting, LI Yifei, FAN Jinxuan, Applied Psychology; supervisor: Dr. Lily LEE)